top of page
錦上路超筍盤 尊貴地段屋苑式

錦上路超筍盤 尊貴地段屋苑式

【錦上路超筍盤】尊貴地段屋苑式 3樓連天台

售$600萬頭 絕對供平過租 絕對不可錯過

毗鄰錦上路站 3號幹線

門前小巴 巴士 直達各區 交通一流

真盤源 實價實盤 有匙引看 唔會見面話睇唔到

10足估價 可承造8成按揭

絕對係投資上車之選

幫人供樓 不如自己供樓

罕有物業市場放盤,絕對係出一間走一間

大量售盤、歡迎查詢

#村屋記得揾我譚生 92288722

想知更多可WHATSApp

https://wa.me/85292288722?&text=我想查詢FB210829錦上路

 

仲有其他筍盤 可瀏覽http://bit.ly/housebayarea

樓盤編號 :FB210829

刊登日期 : 2021年08月29日

售:$618萬

bottom of page